PRODUKTY

Rury preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz przeznaczone są do:

 

 • budowy podziemnych i nadziemnych rurociągów,
 • przesyłania medium o max temperaturze 149°C w zależności
  od zastosowanego systemu izolacji termicznej, z możliwością przekroczenia do 150°C w czasie nie przekraczającym do 100 godzin jednorazowo i ciśnieniu do 2,5 MPa.

Program produkcji i dostaw obejmuje rury, kształtki i armaturę preizolowaną o
 średnicy rury przewodowej od DN 20 do DN 1200.

Wyroby preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz posiadają wydane  przez ITB
w Warszawie :

 • Krajowa ocena techniczna IBT-KOT-2018/0445 wyadnie 1 „Preizolowane rury, kształtki, armatura i kompensatory oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych” wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie z terminem ważności do 3 maja 2023 r.
 • Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0446 wydanie 1 „Preizolowane rury, kształtki, armatura i kompensatory oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz typ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych” wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie z terminem ważności do 29 czerwca 2023 r.

Projektowanie, prace rozwojowe, produkcja, dostarczanie, instalowanie i  serwis preizolowanych rur i elementw preiyolowanzch do podziemnych i nadyiemnzch sieci ciepłowniczych, objęta jest systemami jakości
i zarządzania środowiskowego spełniającym wymagania normy PN – EN ISO 9001 : 2009 i  PN-EN ISO 14001:2005.
Potwierdzeniem spełnienia wymagań zawartych w w/w normach jest przyznanie przez Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji w Warszawie, CERTYFIKATU SYSTEMÓW JAKOŚCI I  ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO NR JS -96/9/2021 z terminem ważności do 14.09.2024 r.

Preizolowane rury i kształtki ZPU Międzyrzecz stanowią konstrukcję zespoloną składającą się ze stalowej rury przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości (PEHD)
i izolacji cieplnej ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającej przestrzeń między rurami. Końce preizolowanych rur i kształtek są nieizolowane na długości 150 mm +/- 20mm przy średnicach do DN 200
oraz na długości 200 mm +/- 30mm przy średnicach DN 250 i większych.
System ZPU Międzyrzecz zapewnia możliwość połączenia z istniejącymi sieciami wykonywanymi w technologii tradycyjnej.

Materiały w rurach preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz

 Rury przewodowe

Są to w zależności od potrzeb:

 • atestowana stalowa rura bez szwu wykonana wg  PN-EN 10216-2, stal
  w gatunku 235 GH,
 • atestowana stalowa rura ze szwem wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5, stal w gatunku P 235 GH,
 • atestowana stalowa rura ocynkowana  wg DIN – 2444 w  przypadku  zastosowania rur do przesyłu wody użytkowej.

Dla zwiększenia przyczepności pianki poliuretanowej do stalowej rury przewodowej zewnętrzna powierzchnia rury stalowej jest oczyszczona przez śrutowanie. Rury i kształtki preizolowane ZPU Międzyrzecz mają końce rury stalowej przygotowane do spawania przez ukosowanie.


Izolacja

Jest to sztywna pianka poliuretanowa, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-253.
Pianka poliuretanowa produkowana przy użyciu środka spieniającego cyklopentanu. Współczynnik przewodności cieplnej λ 50 = 0,029 W/mK.
Maksymalna temperatura medium grzejnego 149°C pracy ciągłej.


Płaszcz osłonowy

W zależności od potrzeb:

 • rury z twardego polietylenu HDPE, zgodnie z normą PN-EN-253, wewnętrzna powierzchnia rury polietylenowej jest koronowana,
 • rury zwijane spiralnie typu SPIRO, z blachy ocynkowanej wg
  PN-EN 10327:2005, lub z blachy aluminiowej wykonanej wg PN-EN 485-1:2008, PN-EN 485-2:2009, PN-EN 485-4:1997.
 • inne rury w przypadku zastosowań specjalnych – np. dla górnictwa, gazownictwa, itp.


Zespoły złącz

ZPU JOŃCA Sp. z o.o. proponuje wykonanie zespołu złącza polegające
na nasunięciu mufy termokurczliwej
z polietylenu PEHD na złącze i wykonaniu izolacji termicznej poprzez wypełnienie przestrzeni złącza za pomocą składników pianki PUR,
oraz uszczelnienie styków taśmami lub opaskami termokurczliwymi. Alternatywą dla ww. rozwiązania jest zastosowanie muf z polietylenu PEHD.
W zależności od wymagań stosowane są również mufy zwijane zgrzewane elektrycznie lub mufy termokurczliwe zgrzewane elektrycznie. Wszystkie proponowane rodzaje zespołu złącza zapewniają 100% szczelności rurociągów.

System wykrywania nieszczelności rurociągu

Preizolowane rury i kształtki ZPU Międzyrzecz mogą być wyposażone
w instalację systemu wykrywania nieszczelności rurociągu. System ten, wbudowany w rury i elementy preizolowane sygnalizuje stany awaryjne sieci
i umożliwia lokalizację uszkodzeń. System tworzą obwody sygnalizacyjne
i urządzenia do sygnalizowania
i lokalizowania nieszczelności rurociągów.

ZPU JOŃCA Sp. z o.o. proponuje dwa systemy wykrywania nieszczelności rurociągów :

 • system impulsowy (reflektometryczny).
 • system rezystancyjny (opornościowy),


Zasada pracy systemu impulsowego


System alarmowy stanowią dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1.5 mm² umieszczone wewnątrz pianki poliuretanowej, równolegle do rury przewodowej, przesunięte wzajemnie o kąt 120° (umieszczone
w pozycji odpowiadającej „za 10 minut godzina druga” na tarczy zegara). Aby ułatwić połączenie w obwodzie sygnalizacyjnym w czasie montażu, jeden
z przewodów jest powlekany cyną, co nadaje mu srebrnoszarą powierzchnię,
a drugi ma kolor czystej miedzi.
Detekcja uszkodzeń polega na wykorzystaniu metody reflektometrycznej przy pomocy techniki impulsowej.  Urządzeniem przeznaczonym do nadzorowania rurociągów ciepłowniczych jest lokalizator awarii typ L 301. Potrafi on sygnalizować fakt wystąpienia uszkodzenia oraz jednocześnie – automatycznie, w czasie rzeczywistym lokalizować miejsce jego wystąpienia. Lokalizator ten składa się z programowanego źródła impulsów wysyłanych do obwodu pomiarowego. Obwód pomiarowy stanowi „linia” utworzona z rury stalowej oraz przewodu pomiarowego.  Wysłany impuls wraca do lokalizatora po czasie wynikającym z czasu propagacji (dla rur preizolowanych czas ten w zależności od konfiguracji sieci ciepłowniczej wynosi 60-150 m/µs).  Detekcja miejsca uszkodzenia odbywa się poprzez pomiar czasu powrotu impulsu, a typ uszkodzenia poprzez określenie polaryzacji impulsu. Omawiany lokalizator może dozorować cztery niezależne odcinki sieci o długości do 1000 m każdy.
Pracę rurociągów mogą nadzorować również inne urządzenia – detektory, które potrafią sygnalizować wystąpienie awarii na dozorowanych odcinkach, bez możliwości wskazania miejsca ich wystąpienia. W tym wypadku do zlokalizowania miejsca uszkodzenia należy posłużyć się dodatkowymi urządzeniami. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę detektorów jedno- dwu- i czteroobwodowych, mogących dozorować odcinki
o długościach maksymalnych do 1000 m, 2000 m lub nawet do 7000 m.

Zasada pracy systemu rezystancyjnego


Oparta jest ona na wykorzystaniu zmian rezystancji między przewodem sygnalizacyjnym – oporowym a stalową rurą przewodową, wywołanej przez przedostanie się, przez nieszczelności rury przewodowej lub osłonowej, wilgoci lub wody do izolacji termicznej. Zmiana rezystancji jest sygnalizowana przez sygnalizator, natomiast miejsce zawilgocenia, ustala się za pomocą lokalizatora – urządzenia do pomiaru odległości. Obwód pomiarowy stanowi para przewodów o przekroju 1mm²: przewód sygnalizacyjny nieizolowany (drut oporowy
o rezystancji 0.58 Ω/m) oraz przewód miedziany w izolacji o rezystancji 0.02 Ω/m zatopionych w piance izolacyjnej biegnących wzdłuż osi wszystkich elementów rur przewodowych.