CERTYFIKACJA

Nasz zakład w latach 2005-2007 został zakwalifikowany jako dostawca rur dla ciepłownictwa dla dużych europejskich klientów, takich  jak niemiecki Vattenfall , włoski AES Turyn i Mediolan, holenderskie ENECO. Zyskaliśmy również uznanie ważnych organizacji i instytutów technicznych – dla przykładu: francuskiego CSTB, niemieckiego MPA-Hannover. Odbywało się to zawsze poprzez przejście szeregu prób i testów dla produktów oraz sprawdzaniu wymagań systemu kontroli jakości.

Pomimo powyższego uznania, ekspansja sprzedaży zagranicznej, zrodziła potrzebę rozszerzenia kwalifikacji naszych produktów do zastosowań u większej liczby odbiorców, bez przechodzenia długoterminowych badań dla oddzielnych klientów końcowych. Takie możliwości daje certyfikowanie wyrobów przez EuroHeat & Power, stwierdzające zgodność wyrobów z normami EN253 i EN448 oraz ścisłość kontroli jakości. Euroheat & Power to organizacja i lobby, której członkami są najwięksi producenci ciepła oraz wyrobów dla ciepłownictwa. Jednoczy 24 organizacje w poszczególnych państwach jak również usługodawców i producentów oraz renomowane ośrodki badawcze z 32 krajów.
Certyfikat wydany przez EHP jest rozpoznawany i uznawany przez wszystkich odbiorców wyrobów ciepłowniczych w Europie i innych krajach np. w Kanadzie. Proces ubiegania się o certyfikat EuroHeat & Power zaczął się w kwietniu 2008 roku, poprzez zgłoszenie w brukselskiej centrali organizacji EHP naszej aplikacji.

Kolejnym krokiem był wybór instytutu badawczego, zdecydowaliśmy się na najbardziej prestiżowy, szwedzki Instytut Badań Technicznych, z Goeteborgu
Pierwszą fazą testów było poddanie analizie rodzajowej naszych próbek w laboratorium w Szwecji – między innymi testy starzeniowe, analiza własności fizykochemicznych:

 • rur osłonowych PEHD
 • pianki PUR
 • rur preizolowanych
 • kształtek

Ważnym i istotnym elementem kontroli certyfikacyjnej EHP była inspekcja naszego Zakładu wykonana przez przedstawicieli Instytutu Badań Technicznych z Goeteborgu.

Planowane działania zapewniają:

 • Kontrolowano przebieg produkcji pod wieloma kątami zgodności z wymaganiami w/w norm jak i restrykcyjnymi wymaganiami EHP
 • Wybrane w sposób losowy z naszego składu magazynowego produkty sprawdzano w szczegółowej kontroli
 • Sprawdzano także dokumentację używanych surowców – ich certyfikatów i badań kontrolnych
 • Poddano wnikliwej analizie system kontroli jakości

Wynikiem przeprowadzenia wielu testów i analiz był wydany w końcu listopada 2008 raport, wysoko oceniający jakość naszych produktów. Natychmiastowym skutkiem pozytywnej opinii było wydanie w grudniu 2008 Certyfikatu EuroHeat & Power.

Certyfikat ten wymaga corocznych badań kontrolnych, które będą przeprowadzane z jednakową skrupulatnością, co zapewniać będzie o najwyższej jakości naszych wyrobów.

Wyroby preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz posiadają:

 • Krajowa ocena techniczna IBT-KOT-2018/0445 wydanie 2 „Preizolowane rury, kształtki, armatura i kompensatory oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych” wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie z terminem ważności do 28 wrzesień 2023 r.
 • Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0446 wydanie 1 „Preizolowane rury, kształtki, armatura i kompensatory oraz zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz typ DUO do podziemnych sieci ciepłowniczych” wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie z terminem ważności do 29 czerwca 2023 r.

Projektowanie, prace rozwojowe, produkcja, dostarczanie, instalowanie i  serwis preizolowanych rur i kształtek ZPU Międzyrzecz do podziemnych sieci ciepłowniczych, objęta jest systemami jakości i zarządzania środowiskowego spełniającym wymagania normy PN – EN ISO 9001 : 2015 i  PN-EN ISO 14001:2015.
Potwierdzeniem spełnienia wymagań zawartych w w/w normach jest przyznanie przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie, CERTYFIKATU SYSTEMÓW JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO NR JS -96/9/2021 z terminem ważności do 14.09.2024 r.

Cele jakości

Uzyskanie i utrzymanie jakości wytwarzanego wyrobu lub usługi, tak aby w  sposób trwały zaspokajać stwierdzone lub przewidywane potrzeby nabywcy, uzyskanie zaufania nabywcy do tego, że zamierzona jakość dostarczonego  wyrobu lub usługi jest osiągnięta.

Posiadanie certyfikatu ISO 14001 oznacza, że organizacja zakładu osiągnęła taki poziom iż wszystkie działania od etapu dostaw surowców, produkcji wyrobów do dostawy wyrobów, instalowanie po serwis są usystematyzowane, zaplanowane i udokumentowane w celu spełnienia wszystkich kontraktowych wymagań jakościowych każdego klienta.

Planowane działania zapewniają:

 • okresową weryfikację dostawców pod względem wymaganej jakości towarów dostarczanych do produkcji wyrobów preizolowanych,
 • analizę wykrytych niezgodności, przyczyny ich powstawania oraz wprowadzenie działań korygujących, eliminujących możliwość ponownego ich wystąpienia, (protokół KJOD, karta braków – opis postępowania),
 • weryfikację każdego indywidualnego zamówienia w celu zapewnienia, że wszystkie wymagania klienta zostaną spełnione,
 • procedurę znakowania wyrobów preizolowanych i identyfikalności dla zapewnienia, że tylko skontrolowane i zatwierdzone elementy są przedmiotem dalszego

przetwarzania i sprzedaży,

 • spełnienie wszystkich wyspecyfikowanych wymagań jakościowych,
 • kontrolę jakości na wszystkich etapach produkcji wyrobów preizolowanych, poczynając od dostawy materiałów, przez kontrole międzyoperacyjne, na

kontroli wyrobów gotowych kończąc,

 • kontrolę i nadzór sprzętu pomiarowego i badawczego, regularną kalibrację  i  legalizację  sprzętu  pomiarowego,
 • systematyczną i regularną poprawę systemu zapewnienia i kontroli jakości.

Korzyści dla klientów

Poprzez zatwierdzenie systemu jakości zgodnego z normą ISO 14001:2015 spełnione jest podstawowe oczekiwanie odbiorcy, że przedsiębiorstwo zdolne jest do zapewnienia wymaganego poziomu jakości jak również konsekwentnego   utrzymania   wysokiej   jakości, Minimalizacja ryzyka związanego z niezadowoleniem z wyrobów lub usług jak również gotowość naszej firmy do szybkich działań związanych  z  ewentualnymi   reklamacjami. W związku z wprowadzonym w życie Systemem Zapewnienia Jakości, otrzymujecie Państwo wyroby preizolowane po możliwie najniższej cenie oraz  o   jakości,   która  nie  budzi   wątpliwości   odbiorcy. System zarządzania jakością w Zakładzie Produkcyjno Usługowym w Międzyrzeczu jest tak opracowany, aby zaspokajał potrzeby i  oczekiwania naszych odbiorców. Tak opracowany system jakości stanowi  skuteczne narzędzie zarządzania służące do optymalizacji i  sterowania  jakością  w  odniesieniu  do  ryzyka,  kosztów  i  korzyści.

Prowadzone badania

 • Badania   wykonane   w   zakładzie: Badania  materiałów  i  wyrobów  wykonywane  są  wg  harmonogramu.
 • Badania   wykonywane   poza   zakładem. Zakład Produkcyjno Usługowy Kazimierz Jońca Sp. z o.o.  systematycznie zleca  badania materiałów do produkcji oraz badania  wyrobów gotowych  do badań w niezależnych jednostkach badawczych. Są  to  takie   jednostki  jak:
  • Politechnika Poznańska,
  • Materialprufanstalt furWerkstoffe des Maschinenwesens und Kunststoffe beim Institut fur Werkstoffkunde der Universitat Hannover,
  • Technika Spawalnicza – Poznań,
  • TEST -Laboratorium Badań Materiałowych -Gorzów
  • SP Technical Research Institute of Sweden
  • IMA Drezno